Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp

One thought on “Thủ Tục Giải Thể Doanh Nghiệp

  • 7 Tháng Chín, 2016 at 11:12 sáng
    Permalink

    Đơn hàng chưa thanh toán đã bị hủy – giới hạn thời gian đã hết. Order status changed from Thanh toán chờ xử lý to Đã hủy.

Comments are closed.